logotypy 2


Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach


realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich

„Jak zostać odkrywcą!"

Nr projektu: POWR.03.01.00-00-U086/17-00

Numer i nazwa Osi priorytetowej: 

III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju

Numer i nazwa Działania: 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym

OTRZYMANE DOFINANSOWANIE: 468 807,50 PLN 

(Wkład Europejskiego Funduszu Społecznego: 395 110,96 PLN)

GŁÓWNY CEL PROJEKTU: 

Nabycie przez 576 uczniów szkół podstawowych w latach 2018 - 2020

kompetencji odpowiadających potrzebom rynku pracy i społeczeństwa.