logotypy 2
Nr projektu: POWR.03.01.00-00-U086/17-00
Numer i nazwa Osi priorytetowej: III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju
Numer i nazwa Działania: 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym
OTRZYMANE DOFINANSOWANIE: 468 807,50 PLN 
(Wkład Europejskiego Funduszu Społecznego: 395 110,96 PLN)
GŁÓWNY CEL PROJEKTU

Nabycie przez 576 uczniów szkół podstawowych w latach 2018 - 2020 kompetencji odpowiadających potrzebom rynku pracy i społeczeństwa.

OPIS PROJEKTU

Projekt przewiduje realizację działań dotyczących kształtowania/podniesienia kompetencji uczniów klasy IV oraz VII 4 szkół podstawowych z terenu Miasta Siedlce jak również 7 szkół podstawowych z terenu gminy Siedlce.

Wsparciem zostaną objęci uczniowie z następujących szkół podstawowych:

- z terenu Miasta Siedlce: SP nr 4; SP nr 6 z OI; SP nr 10 oraz SP nr 12;

- z terenu gminy Siedlce: SP w Białkach; SP w Golicach, SP w Nowych Iganiach, SP w Pruszynie, SP w Stoku Lackim, SP w Strzale oraz SP w Żelkowie Kolonii.

Projekt przewiduje opracowanie programów kształcenia z zakresu/dziedziny chemii, fizyki, matematyki oraz informatyki i realizację działań dydaktycznych z jednostkami samorządu terytorialnego dla dzieci i młodzieży w wieku średnio 10 i 13 lat.

Uczestnicy poprzez udział w zajęciach z:

  • - chemii,
  • - fizyki,
  • - matematyki,
  • - informatyki

rozwiną swoje kompetencje pozwalające na: rozbudzanie ciekawości poznawczej, inspirowanie do twórczego myślenia i rozwijania zainteresowań i pasji, zapoznanie ze środowiskiem akademickim i uczelnią jako miejscem naukowego oglądu rzeczywistości, stymulowanie intelektualnego, aksjologicznego i społecznego rozwoju młodego pokolenia jak również integrację lokalnej społeczności wokół ośrodków akademickich poprzez stworzenie warunków do prowadzenia zorganizowanych, pozaszkolnych zajęć edukacyjnych, popularyzatorskich, a także do wsparcia działalności i podwyższenia jakości już prowadzonych zajęć

Osoby objęte wsparciem nabędą dodatkowe umiejętności kluczowe na obecnym rynku pracy i oczekiwane przez społeczeństwo. Poprzez uczestnictwo w zaproponowanych formach wsparcia uczniowie nabędą nowe lub rozwiną posiadane kompetencje kluczowe i umiejętności uniwersalne takie jak: kreatywność, umiejętność rozwiązywania problemów, uczenia się, umiejętność pracy zespołowej w kontekście środowiska pracy, umiejętności matematyczno-przyrodnicze jak również ICT

UZASADNIENIE POTRZEBY REALIZACJI PROJEKTU

Do głównych potrzeb/oczekiwań uczniów zaliczyć można m.in.:

-zwiększenie oferty zajęć dodatkowych w zakresie wzmacniania kompetencji (np. w ramach szkoleń/warsztatów), prowadzonych w sposób praktyczny, atrakcyjny, ciekawy;

-możliwość rozwijania kompetencji kluczowych dzieci i młodzieży poprzez aktywną pracę zespołową.

Działania projektowe (nieodpłatne, praktyczne zajęcia) mają za zadanie zainteresować uczniów, rozbudzić w nich ciekawość i potrzebę poznania oraz zlikwidować bariery:

-ekonomiczną: wysokie koszty zajęć dodatkowych,

-organizacyjną: brak zdefiniowanych zasad współpracy pomiędzy Uczelnią a poszczególnymi szkołami, brak oferty ciekawych zajęć praktycznych skierowanych do młodzieży,

-mentalną: przełamanie niechęci do zajęć dodatkowych, rozbudzenie zainteresowań i chęci poznania.Zajęcia w ramach projektu odbywają się w budynku Wydziału Nauk Ścisłych Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach,
przy ul. 3 Maja 54.